Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
Leverancier: de eenmanszaak Ludiec.
Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, dan wel diens rechtsopvolger(s), die met de leverancier een overeenkomst sluit.
Overeenkomst: de overeenkomst tot het leveren van producten of diensten door de leverancier aan de afnemer. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst.

Artikel 2 Algemene bepalingen
2.1. De afnemer heeft kennis genomen van de inhoud van deze algemene voorwaarden en accepteert de toepasselijkheid ervan op de overeenkomst.
2.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst, alsmede op alle rechtshandelingen die daaraan voorafgaan en alle overeenkomsten die nadien tussen leverancier en afnemer tot stand komen.
2.3. Indien ook de afnemer zijn algemene voorwaarden van toepassing wenst te verklaren, wordt deze toepasselijkheid uitdrukkelijk van de hand gewezen, behoudens in het geval van uitdrukkelijke schriftelijke instemming van leverancier.
2.4. Deze algemene voorwaarden kunnen door de leverancier eenzijdig worden gewijzigd.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst
3.1. Een overeenkomst komt tot stand doordat de afnemer de bestelling in de webwinkel plaatst. Na ontvangst van de offerte stuurt de leverancier de afnemer per e-mail een orderbevestiging.
3.2. Aanbiedingen zijn geldig tot zolang de voorraad strekt.
3.3. De afnemer staat in voor de juistheid van de door hem verschafte adres- en contactgegevens en verbindt zich ertoe wijzigingen onverwijld door te geven.

Artikel 4 Prijs
4.1. De prijs en overige kosten, waaronder onder meer begrepen die van vervoer, installatie, verzekering, wettelijke verwijderingsbijdrage en BTW, die de afnemer dient te betalen is de prijs die is vastgelegd in de offerte en of orderbevestiging en in de factuur, die de afnemer op
de in art. 3.1 weergegeven wijze accepteert.
4.2. De leverancier is gerechtigd de prijs eenzijdig te wijzigen, in welk geval de afnemer gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden. Geen van beide partijen kan in een dergelijk geval aanspraak maken op enige schadevergoeding.

Artikel 5 Aflevering
5.1. Op verzoek van de afnemer kan de gebruiker de bestelde producten tegen meerprijs bezorgen, dan wel laten bezorgen. De tarieven zijn te vinden onder verzenden & Betalen 5.2. De door de leverancier vermelde leveringstermijn is indicatief en geldt niet als fatale termijn. Afwijking binnen redelijke grenzen is toegestaan, zonder dat dit grond oplevert voor schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.
5.3. De leverancier behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en
te factureren.
5.4. De afnemer draagt het risico van de zaken vanaf het moment dat deze op de door hem aangegeven plaats zijn afgeleverd.
5.5. Ingeval de afnemer met de inontvangstneming van de gekochte zaken in verzuim is, is de leverancier bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder nadere ingebrekestelling en de door haar geleden schade op de afnemer te verhalen.

Artikel 6 Installatie
6.1. De leverancier is, tenzij anders overeengekomen, niet gehouden de producten/downloads te installeren.
6.2. Indien is overeengekomen dat leverancier de producten zal installeren, geschiedt dit tegen meerprijs. De tarieven zijn verkrijgbaar bij de betreffende verkoopafdeling. De leverancier spant zich in om binnen redelijke termijn de producten te installeren. De leverancier is niet aansprakelijk voor het niet tijdig uitvoeren van de installatie. De afnemer dient alle medewerking te verlenen, informatie te verschaffen teneinde leverancier in staat te stellen producten te installeren. De afnemer is verantwoordelijk voor het maken van back-ups en het veiligstellen van opgeslagen gegevens. De afnemer staat er voor in dat er zich geen computervirussen bevinden op de aparatuur van afnemer waarop leverancier producten of diensten zal installeren.
Artikel 7 Transport
7.1. Wijze van verzending en betaling wordt door de afnemer bepaald tijdens het bestelproces. De leverancier is vrij een derde partij te kiezen welke het transport zal uitvoeren.

Artikel 8 Betaling
8.1. Betaling van de factuur dient te geschieden op de wijze die de afnemer heeft gekozen tijdens het bestelproces. Indien de afnemer toch wenst af te wijken van deze betalingswijze, dient de leverancier altijd op de hoogte gesteld te worden.
8.2. Voorzover niet bij overeenkomst anders wordt bepaald, dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na aflevering.
8.3. Na het verstrijken van de in art. 8.2 genoemde termijn is de afnemer van rechtswege in verzuim.
8.4. Indien de afnemer jegens de leverancier in verzuim is, is de afnemer verplicht:
a) de buitengerechtelijke en daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten volledig aan de leverancier te vergoeden. De door de afnemer te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag met een minimum van € 35,- (exclusief BTW).
b) vertragingsrente aan de leverancier te voldoen ter hoogte van de wettelijke rente, te vermeerderen
met 2%.
8.5. Iedere betaling door of vanwege de afnemer strekt in de eerste plaats tot voldoening van eventueel verschuldigde kosten, schaden en interessen en daarna tot kwijting van de oudste openstaande vordering.
8.6. De afnemer kan zich nimmer op verrekening beroepen.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
9.1. De leverancier behoudt zich de eigendom van de door haar aan de afnemer geleverde goederen voor, tot het moment dat de afnemer aan de leverancier al hetgeen de afnemer verschuldigd
is aan de leverancier uit hoofde van: enige bestaande of toekomstige leverantie van goederen aan de afnemer; het verrichten van werkzaamheden door de leverancier ten behoeve
van de afnemer in verband met de geleverde of te leveren goederen, en door de afnemer aan de leverancier te betalen schadevergoeding wegens het niet nakomen van de overeenkomsten met
betrekking tot de aankoop van goederen, waaronder rente als in artikel 8.4 sub b en kosten.
9.2. De afnemer houdt vanaf de aflevering van de goederen tot de datum van volledige betaling
(als vermeld onder 9.1) de goederen voor de leverancier in bewaring en is gehouden deze als een goed huisvader te bewaren, en zorg te dragen dat de goederen duidelijk afgescheiden,
d.w.z. zijnde herkenbaar afkomstig van de leverancier worden bewaard.
9.3. De afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen ten genoege van de leverancier tegen brand- en ontploffingsgevaar, waterschade en diefstal te verzekeren.
9.4. De afnemer is niet gerechtigd op enigerlei wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier de goederen te bewerken, vervreemden of te bewaren.
9.5. Dit eigendomsvoorbehoud is mede bedoeld voor de derde die de vordering(en) als omschreven onder
8.1 verkrijgt door cessie of subrogatie. Bij cessie of subrogatie vervalt het eigendomsvoorbehoud niet.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1. De totale aansprakelijkheid van de leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de door de overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).

10.2. Aansprakelijkheid van de leverancier voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten, behoudens daar waar sprake is van grove schuld dan wel opzet aan de zijde van de leverancier, opzet en grove schuld van werknemers van de leverancier of door de leverancier ingeschakelde derden daaronder niet begrepen.

Artikel 11 Garantie
11.1. Leverancier verleent zelf generlei garantie op de door haar geleverde zaken. Leverancier verplicht zich wel de bepalingen van de fabrieksgarantie van de geleverde zaken op te volgen.
11.2. Onverminderd het voorstaande kan de afnemer geen beroep doen op bovengenoemde garantiebepalingen: indien de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens leverancier zijn verricht; indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik;indien de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand- of waterschade, of door andere van buitenkomende oorzaken of onheilen; indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd; indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig heeft behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor rekening van de afnemer behoort te komen.

Artikel 11.A Retouren

11.1A Indien de afnemer besluit een order te annuleren binnen een termijn van 7 dagen na de ontvangstdatum van de order dan zullen wij het volledige bedrag minus administratie kosten vvan € 3.50   aan de afnemer terugstorten.
De verwerkingsdatum  van geanulleerde orders en terugbetalingen ligt op 14 dagen. 

Artikel 12 Reclames
12.1. De afnemer heeft een periode van 14 dagen waarin besloten mag worden of hij/zij het product wenst te behouden of te retourneren. Alleen ongeschonden producten in de originele verpakking mogen in deze periode geretourneerd worden. De kosten voor het retourneren zijn voor rekening van de afnemer. De afnemer is verplicht de leverancier binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk of per e-mail op de hoogte te brengen van de retouren. Bij overschrijding van deze termijn valt het recht van reclameren.
12.2. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt leverancier wordt geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de afnemer de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door afnemer. Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
12.3. Indien een overeenkomst het eerste lid van dit artikel gedane reclame door de afnemer door leverancier wordt gehonoreerd zal de leverancier tot kosteloos herstel van het geconstateerde gebrek overgaan zonder dat de afnemer daarnaast van leverancier enige schadevergoeding kan vorderen of gerechtigd is zijn betalingsverplichting jegens leverancier op te schorten.

Artikel 13 Retourzendingen
13.1. Leverancier aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voorzover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk, per fax of per e-mail akkoord is gegaan, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door leverancier op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin leverancier deze zaken aan de afnemer afleverde.
De kosten voor retourzendingen zijn voor de koper en worden niet door ludiec vergoed.De kosten van een nieuw te leveren artikel en verzendkosten komen voor rekening van de koper.

Indien wij orders amen kunnen voegen op jullie verzoek dan kunnen wij de teveel gemaakte verzendkosten aan u vergoeden. Wij zijn wel genoodzaakt om €1.00 aan administratie en bankkosten in rekening te brengen. 
Dit bedrag brengen wij in rekening op de creditnota die u van ons ontvangt 

Artikel 14 Ontbinding/Beëindiging
14.1. De afnemer wordt geacht in verzuim te zijn: indien de afnemer enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet-tijdig nakomt;
- de afnemer enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt;
- leverancier goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer in de nakoming zal tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijks aanmaning om zich binnen een bij de aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;
- de afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
- aan afnemer surséance van betaling van betaling wordt verleend;
- beslag op het geheel of een gedeelte van het vermogen van afnemer wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven;
- bij overlijden van de afnemer, wanneer deze een natuurlijk persoon is.
Ingeval van verzuim van de afnemer is leverancier gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de afnemer;
14.2. Ingeval de overeenkomst op enigerlei wijze wordt beëindigd of ontbonden blijven de bepalingen betreffende ontbinding/beëindiging, toepasselijk recht en geschillen onverkort van toepassing.
14.3. Alle buitengerechtelijke kosten, die in redelijkheid door leverancier dienen te worden gemaakt teneinde, nadar de toestand van verzuim door de afnemer is ingetreden, betaling van haar te verkrijgen zijn voor rekening van de afnemer en bedragen 15% van de openstaande vordering met een minimumbedrag van € 35,- (exclusief BTW) per niet (volledig) betaalde factuur.

Artikel 16 Software en Downloads
16.1. Alle software en downloads worden in licentie gegeven onder de voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de toepasselijke licentievoorwaarden.

Artikel 17 Herroepingsrecht

17.1 U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via Info@ludiec.nl Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Artikel 18 Geschillen en toepasselijk recht.

18.1. Op alle geschillen over de door partijen gesloten overeenkomst, alsmede over deze algemene voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
Copyright © Ludiec